Search form

Matiyo 27:5

5Kamhan intimbag ni Hodas ya kowarta dizan ka pirtahan na dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan minpanaw iza kay anhikeg iza ka toong lieg.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index