Search form

Matiyo 27:54

54Na, ya kapitan daw ya toong mga soldaw nga nagabantay kan Hisos pagpakabati ka niran nga linog di wani daw ya mga iba nga kaberenganan nangahaldek gazed siran. Kamhan minlaong siran nga itong napatay iza matood ya Maanak na Diyos!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index