Search form

Matiyo 27:55

55Na, dizan ka aro-aro may mga mataed nga babazi nga naneleng isab ka pagkapatay ni Hisos. Taga Galiliya siran nga nagaiba kan Hisos ngarini ka Hirosalem kay mintabang siran kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index