Search form

Matiyo 27:58

58Kamhan minkaro iza kan Pilato kay minbaid iza ka pagkawa ka lawas ni Hisos kay ilebeng. Kamhan insogo ni Pilato ya toong mga soldaw ka paghatag kan Hosi ka lawas ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index