Search form

Matiyo 27:6

6Na, ya kowarta nga intimbag ni Hodas inpamorot di na mga oloolo ka mga pari. Kamhan minlaong siran nga ini nga kowarta ani ya inkabazad ka pagpatay ka tao agon kon ibetang dini ka betanganan na mga ihalad anlapas kita ka balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index