Search form

Matiyo 27:66

66Kamhan minkaro siran ka lebnganan kay imborit niran ya kilid na sira nga bato dizan ka pirtahan na lebnganan dazaw waray makahilabet. Kamhan impabantazan matood niran ka mga magbantazay ya pirtahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index