Search form

Matiyo 27:7

7Pagkakamhan niran pagsabot kon onhon sa niran ya kowarta impalit niran ya oma na tao nga maghinangay ka tadzaw. Kamhan inhinang niran ya oma ka lebnganan para ka mga istranyo nga namola.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index