Search form

Matiyo 28:20

20Kamhan sindoan mazo ya mga tao nga imbenzagan di dazaw antoman siran ka tanang mga sogo nao kamazo. Magtaremdem kamo nga onay hao an-iba kamazo keteb ka kataposan nga panahon dini ka kalibotan. Ani ini ya inpanaba ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index