Search form

Matiyo 28:4

4Pagkita na mga magbantazay ka sinogo na Diyos nagapidpid ya kanirang lawas ka kahaldek. Diri siran makahingas kay singed ka patay di siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index