Search form

Matiyo 28:5

5Kamhan minlaong ya taga langit ka mga babazi nga diri kamo magkahaldek kay mahagdam hao nga nangita kamo kan Hisos nga inlansang ka kros.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index