Search form

Matiyo 28:8

8Kamhan minpanaw dazon ya mga babazi. Nangahaldek siran piro dakola isab ya kanirang kasaza. Mindalagan siran ngaro kay panan-ogan niran ya mga sinarigan ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index