Search form

Matiyo 28:9

9Na, ka nagapasinged pen siran ngaro inkasogat di baza niran si Hisos. Kamhan minlaong iza nga palinawen ya kamazong hinawa. Kamhan mintagen ya mga babazi ka toong paa pagtahod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index