Search form

Matiyo 3:1

1Na, ka nagahela pen si Hisos doro ka Nazarit si Howan nga Magbenzagay nagawali iza doro ka kamingawan doro ka Yoda. Minwali iza nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index