Search form

Matiyo 3:9

9Azaw kamo maghambog ka kamazong pagkakaliwat ni Abraham. Timan-an mazo gazed ini nga bisan ya mga bato dizan ka lopa mahimo iton hinangen na Diyos nga mga kaliwatan ni Abraham.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index