Search form

Matiyo 4:10

10Minsambag si Hisos nga Satanas, pomanaw di ko dini kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya Ginoo nga kamazong Diyos iza gazed ya sazaen mazo. Iza sab ya kamazong alagaden waray lain.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index