Search form

Matiyo 4:11

11Pagpakabati ka ni Satanas kaiza nga mga pinanaba minpanaw iza dazon. Kamhan ya mga tagalangit nga sogoonon na Diyos ani ya minkandizan kan Hisos dazaw magatabangan iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index