Search form

Matiyo 4:12

12Pagkakamhan kaiza nabatian ni Hisos nga si Howan nga Magbenzagay napiriso di iza kay imbaheg naiza si Hirodis nga hari. Agon min-oli di si Hisos ka lopa nga Galiliya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index