Search form

Matiyo 4:13

13Piro diri iza ambalik ka longsod nga Nazarit nga toong insoligan kay minpormar di iza ka longsod nga Kapirnaom. Na, ya longsod nga Kapirnaom arani iton ka danaw daw minsakop isab ka mga longsod nga Sabolon daw Naptali.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index