Search form

Matiyo 4:14

14Na, ya paghela ni Hisos dizan ka longsod nga Kapirnaom ani nakatoman ka panan-og ni Isayas nga propita na Diyos kay kawandini pen nagalaong iza nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka paghela ni Hisos doro ka Kapirnaom nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index