Search form

Matiyo 4:18

18Na, may isang aldaw nga nagapasinged si Hisos ka baybazen na danaw nga Galiliya. Kamhan si Simon nga indagnazan kan Pidro daw si Andris nga dowa nga maglomon nga mangisdaay ani ya nakitan naiza. Nanimbag siran ka mga lazà pagpangisda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index