Search form

Matiyo 4:2

2Keteb ka kap-atan nga ka aldaw daw kahabzen min-anget si Hisos ka pagkaen doro ka kamingawan. Kamhan magabengtasen di gazed iza. Kamhan intintal iza ni Satanas dazaw an-ato ka Diyos piro wara gazed si Hisos madaeg kay ingamit naiza pag-ato ya mga panaba na Diyos nga inpasoyat daan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index