Search form

Matiyo 4:21

21Pagkakamhan kaiza minlargo si Hisos pagpanaw ngaro ka isang baloto. Kamhan si Santiago daw si Howan nga dowa nga maglomon nga mga maanak ni Sibidiyo ani ya nakitan naiza. Dizan ka baloto nagatahi siran ka kanirang mga lazà iba ya kanirang ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index