Search form

Matiyo 4:23

23Pagkakamhan kaiza minsoroy sin Hisos ka tibolos lopa nga Galiliya. Kay dalem ka mga singbahan na mga Yodayo nagatoldo iza ka mga tao daw nagawali ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Indazaw sab naiza ya bisan ono nga masakit daw kaloza na lawas na tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index