Search form

Matiyo 4:24

24Kamhan minlekep di ya toong ngaran doro ka lopa nga Siriya. Kamhan in-ated na mga tao dizan kan Hisos ya bisan sin-o nga masakiten nga nagaanget ka nagakalainlain mga masakit. Nalakip ya mga tao nga inharian na mga maonga daw ya mga insawan daw ya mga tao nga diri mahingas ya lawas. Kamhan inbahaw ni Hisos sirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index