Search form

Matiyo 4:25

25Kamhan mataed gazed ya mga namagsonodsonod kan Hisos. Garing siran ka lopa nga Galiliya daw tenged ka longsod nga Dikapolis daw ya siyodad nga Hirosalem daw ya lopa nga Yoda daw ya mga dapit dipi ka sapa nga Hordan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index