Search form

Matiyo 4:5

5Pagkakamhan kaiza impaiba ni Satanas si Hisos ngaro ka siyodad nga Hirosalem nga inngaranan ka Siyodad na Diyos. Kamhan in-ated ni Satanas si Hisos ngandaked ka taway na binobongan na dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index