Search form

Matiyo 4:7

7Minsambag si Hisos nga diri hao ansogot kay may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga azaw mazo pansorazi ya Ginoo nga kamazong Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index