Search form

Matiyo 4:8

8Pagkakamhan kaiza impaiba ni Satanas pag-otro si Hisos ngandaked ka poro na bobong nga ataas pagdazaw kay paselengan ni Satanas ya tanang mga longsod dini ka haloag nga kalibotan nga madazaw selengan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index