Search form

Matiyo 4:9

9Kamhan minlaong si Satanas kan Hisos nga kon lomohod ko pagtahod kanao ihatag o kanmo ya katenged ka pagdomara ka tanan mga longsod kay hao ya nagadomara kaniran koman.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index