Search form

Matiyo 5:10

10Masazaen kamo kon indaegdaeg kamo pagtoman mazo ka toong mga sogo. Kamhan tagan kamo na Diyos ka mga madazaw kay iza ya insakopan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index