Search form

Matiyo 5:13

13Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga pamolinged ini nga dizan ka kataohan singed kamo ka asin kay kamo ya antabang kaniran ka pagbineetan. Piro kon wara di ya kaparat na asin diri di gazed anbalik ya kaparat. Kamhan itimbag lamang kay wara di ya polos. Sagitnanan di lamang na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index