Search form

Matiyo 5:14

14Nagapasingedsinged isab kamo ka segà kay ipakita mazo ka mga tao ya magazong batasan. Ya pagkita niran ka kamazong magazong batasan singed iton ka pagkita ta ka longsod nga inhinang daked ka pongkay na bobong nga diri mahimo ka pagtago.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index