Search form

Matiyo 5:16

16Kamhan ya kapawa na segà singed iton ka magazong batasan mazo nga nakita na mga tao. Kamhan sazaen niran ya kamazong Ama nga Diyos nga nagahela daked ka langit. Ani ini ya mga pamolinged ni Hisos ka toong mga sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index