Search form

Matiyo 5:20

20Kon diri pen kon labaw ya katadeng na kamazong batasan ka katadeng na batasan na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo, diri hao ampaseled kamazo ka hel-anan na kanaong Ama daked ka langit kay hopaw ka lamang ya kamazong pagtoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index