Search form

Matiyo 5:21

21Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop kay ipasabot naiza kaniran ya matood nga kahologan na mga daan balaed na Diyos. Minlaong iza nga mahagdam kamo ka naton-an na mga karaang tao nga azaw pagpatay ka tao. Ya makapatay ka tao dadhen ngaro ka hokmanan. Ani ini ya daan balaed

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index