Search form

Matiyo 5:27

27Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop kay ipasabot pen naiza kaniran ya matood nga kahologan na mga daan balaed na Diyos. Minlaong iza nga mahagdam kamo ka naton-an na mga karaang tao nga nagalaong nga azaw maghenay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index