Search form

Matiyo 5:30

30Kon anhinang ya alima mo ka maonga ipaheneng gazed ya alima mo singed ka otdon mo iton. Kay bisan pikas ka lamang ya alima mo waray bali kay diri madara ya tibolos lawas mo doro ka impirno.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index