Search form

Matiyo 5:31

31Indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga mahagdam kamo ka daan balaed nga imbilin ni Moysis kamazo nga bisan sin-o ya ambelag ka toong asawa kinahanglan hatagan ya toong asawa ka soyat para ka pagpamatood nga minbelag di ya toong bana. Ani ini ya daan balaed na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index