Search form

Matiyo 5:33

33Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop kay ipasabot pen naiza kaniran ya matood nga kahologan na mga daan balaed na Diyos. Minlaong iza nga mahagdam isab kamo ka naton-an na mga karaang tao nga kinahanglan tomanen mazo ya kamazong saad ka Diyos, diri kamo magbakak ka pagsaad ka Diyos. Ani ini ya daan balaed

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index