Search form

Matiyo 5:34

34piro wani ya kanaong sindo kamazo nga kon ansaad kamo ka iba nga tao diri kamo magpaninhaga ka saad mazo nga nagalaong nga kon mabakak ini nga panaba magakaonga gazed ya kalangitan. Na, diri kamo maglaong singed kaiton kay ya langit ani ya lo-toanan na Diyos ka paghari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index