Search form

Matiyo 5:35

35Bisan ya kalibotan diri kamo magpaninhaga maglaong nga kon mabakak ini nga panaba magakaonga gazed ya kalibotan kay ya kalibotan ani ya pahimlazanan na paa na Diyos. Bisan ya siyodad nga Hirosalem diri kamo maglaong nga mageba iton nga siyodad kon mabakak ini nga panaba kay itong siyodad ani ya hel-anan na labaw nga hari kay-an.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index