Search form

Matiyo 5:36

36Bisan ya kanmong olo kon ansaad ko ka iba nga tao diri kamo maglaong nga maobanen gazed ya kanaong olo kon mabakak ini nga kanaong saba. Kay diri kamo mahimo pagpapoti ka bisan isang ka legas nga bohok mazo daw pagpaitem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index