Search form

Matiyo 5:37

37Wani gazed ya kinahanglanen mazo pagsaad. Kon mahimo ya pagtoman mazo maghee kamo. Kon diri mahimo ya pagtoman maglaong kamo nga diri mahimo. Kay bisan ono ya paninhaga mazo ka pagrig-en ka saad garing iton ka maongang batasan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index