Search form

Matiyo 5:39

39Piro wani ya kanaong sindo kamazo nga kon maghinang ya tao ka maonga dizan kanmo diri ko magbales ka maonga. Magbales ko hinoa ka magazon dazaw makadaeg ko ka maonga nga hinang. Bisan ansampalo iza ka pikas nga pisngi mo diri ko magbales ka maonga, ihatag mo hinoon ya isang pikas nga pisngi mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index