Search form

Matiyo 5:41

41Bisan ansogo iza kanmo ka pagpaated ka toong mabeg-at nga dara ngaro keteb ka isang ka kilomitro ibahan mo iza ngaro keteb ka dowang ka kilomitro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index