Search form

Matiyo 5:45

45dazaw ipakita mazo kaniran nga kamo ya matood nga mga maanak na Diyos nga kamazong Ama nga nagahela daked ka langit. Kay ya batasan naiza nagapasidlaw iza ka sega dimbaba ka mga maongang tao daw ya mga madazaw nga tao. Nagapadara sab iza ka oran dimbaba ka mga matadeng nga tao ilakip isab ya mga tao nga makasasala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index