Search form

Matiyo 5:46

46Kay kon anikay pagaazakan mazo ya mga nagakaangay kamazo diri gazed kamo mahatagan na Diyos ka primyo daked ka langit kay-an. Kay bisan ya mga maongang tao nga magsokotay ka mga bohis siran gihapon ya an-angay ka mga nagaangay kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index