Search form

Matiyo 5:48

48Na, ya matadeng nga batasan kinahanglan magtoman gazed kamo dazaw mag-anika ya kamazong batasan daw ya batasan na kamazong Ama nga nagahela daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index