Search form

Matiyo 6:1

1Indogangan pen ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop nagalaong nga pagtoman mazo ka batasan nga matadeng azaw ipakahagdam ka mga tao dazaw sazaen kamo niran. Kay kon ani ya batasan mazo diri kamo mahatagan ka primyo na Diyos nga kamazong Ama nga nagahela daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index