Search form

Matiyo 6:16

16Na, kon nagaanget kamo ka makaen dazaw may logar mazo ka pagpangamozo ka Diyos, diri kamo magpakita ka kamazong bayho nga waray kasaza singed ka mga tao nga nagapatihinang ka matadeng nga batasan dazaw long-on siran na mga tao nga madazaw ya kanirang batasan. Siran ya minlimas ka bayho niran ka alibo dazaw mahagdam ya mga iba niran nga nakaanget pen siran ka pagkaen ka pagpangamozo ambaza kay aro ka gazed ya hena-hena niran ka Diyos. Timan-an mazo gazed ini nga indawat di niran daan ya kanirang sohol ka pagsaza na mga tao kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index